GharoGhari Dnyaneshwari
Sampadan Manogat Abhar Adhyay
Sampadan - Parshuram Ramchandra Gokhale