GharoGhari Dnyaneshwari
Sampadan Manogat Abhar Adhyay
Abhar - Parshuram Ramchandra Gokhale