GharoGhari Dnyaneshwari
Sampadan Manogat Abhar Adhyay
  Dnyaneshwari Adhyay 1  
  Dnyaneshwari Adhyay 10  
    Dnyaneshwari Adhyay 2  
    Dnyaneshwari Adhyay 11  
  Dnyaneshwari Adhyay 3  
  Dnyaneshwari Adhyay 12  
    Dnyaneshwari Adhyay 4  
    Dnyaneshwari Adhyay 13  
  Dnyaneshwari Adhyay 5  
  Dnyaneshwari Adhyay 14  
    Dnyaneshwari Adhyay 6  
    Dnyaneshwari Adhyay 15  
  Dnyaneshwari Adhyay 7  
  Dnyaneshwari Adhyay 16  
    Dnyaneshwari Adhyay 8  
    Dnyaneshwari Adhyay 17  
  Dnyaneshwari Adhyay 9  
  Dnyaneshwari Adhyay 18