GharoGhari Dnyaneshwari
Sampadan Manogat Abhar Adhyay
Manogat - Parshuram Ramchandra Gokhale